C.2.4. Phần cứng IoT thu thập dữ liệu từ cảm biến

Quá trình phần cứng IoT thu thập dữ liệu từ cảm biến