C.2.3. Các yêu cầu phần cứng IoT để triển khai một dự án

Thiết bị IoT được thiết kế để có thể hoạt động trong các bối cảnh và môi trường riêng biệt, do đó, các yêu cầu phần cứng cho các dự án IoT rất khác nhau