C.2.2. Các nền tảng phần cứng nhúng IoT tiêu biểu

Lựa chọn kít vi điều khiển hay máy tính nhúng trong phát triển ứng dụng IoT