C.2.1. “Things” trong IoT? Đặc tính kỹ thuật mà “Things” cần có?

Giới thiệu về phần cứng Things trong IoT và các đặc tính cơ bản của Things.