C.1.3. Kiến trúc tham chiếu IoT - IoT Architecture (p1)

Review các kiến trúc tham chiếu nổi bật hiện tại và cơ sở đề xuất mô hình kiến trúc tham chiếu