Bài 0. Cài đặt hệ điều hành Linux và làm quen với phần mềm Python trên máy tính PC

Link học qua video: https://www.youtube.com/watch?v=Zr8ytoEUGvM&list=PLt6DOK4aRVWqxjUB87g4vsXDOUS3aOJDm